Erthygl Ymchwil y Senedd: Costau Byw mewn Ardaloedd Gwledig

Medi 2022 | Sylw, Tlodi gwledig

Mae pobl mewn ardaloedd gwledig yn aml yn wynebu costau dyddiol uwch na’r rhai mewn ardaloedd nad ydynt yn wledig. Dyma honiad erthygl ymchwil ar-lein ddiweddar gan y Senedd (Gorffennaf 2022). Mae’r erthygl yn amlinellu’r hyn sy’n cyfrannu at y costau ychwanegol hyn a sut mae’r Senedd a Llywodraeth Cymru yn ymateb iddynt.

Y ffactorau cyfrannol allweddol a amlinellir yn yr erthygl yw:

  • Prisiau ynni cynyddol, a all effeithio’n anghymesur ar ardaloedd gwledig oherwydd stoc tai hŷn a mwy o eiddo oddi ar y grid. Mae’r erthygl yn cyfeirio at adroddiad diweddar gan Bwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol y Senedd sy’n argymell bod Llywodraeth Cymru yn creu cynllun effeithlonrwydd ynni i fynd i’r afael â thlodi tanwydd gwledig.
  • Cost eitemau hanfodol. Mae’r erthygl yn dyfynnu tystiolaeth gan Sefydliad Bevan bod “y cartref gwledig cyffredin ym Mhrydain Fawr yn gwario £641.10 yr wythnos ar hanfodion o’i gymharu â £572.90 ar gyfer y cartref trefol cyffredin”.
  • Costau cynyddol mewnbynnau amaethyddol, gan gynnwys tanwydd, gwrtaith, a bwyd anifeiliaid a’r bygythiad dilynol i hyfywedd busnesau fferm.
  • Trafnidiaeth, gan gynnwys y ddibyniaeth drom ar gerbydau preifat oherwydd diffyg trafnidiaeth gyhoeddus ac felly effaith cynnydd mawr ym mhris tanwydd ar gyllidebau teuluoedd.

Mae’r erthygl yn amlinellu’r ffyrdd y mae Llywodraeth Cymru yn ymateb i’r materion hyn ac yn cyfeirio at adroddiadau gan y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol a  Phwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig.

Darllenwch Erthygl Ymchwil y Senedd yma.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Choose a language

Llwyddiant!

Share This