Tlodi gwledig

Mai 2023 | Tlodi gwledig

white ceramic mug on white table

Mae tlodi gwledig yn bryder sylweddol yng Nghymru, gydag astudiaethau’n amlygu cymhlethdod a rhyng-gysylltedd y ffactorau sy’n cyfrannu at y mater hwn. Mae’r adroddiad ‘A Rural Vision for Wales’ gan Bryonny Goodwin-Hawkins, Helen Howells, Jesse Heley, a Michael Woods, yn cynnig dadansoddiad trylwyr o sefyllfa economaidd-gymdeithasol y Gymru wledig, y pwysau posibl, ac effeithiau Brexit a’r pandemig COVID-19. Mae astudiaethau eraill, fel ‘Tackling Rural Poverty: Developing Community-based Approaches’ gan Paul Milbourne a Helen Coulson a chyfres o adroddiadau Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru sy’n archwilio tlodi yng Nghymru, gan gynnwys ‘What Works in Tackling Rural Poverty’ a ‘What Works in Tackling Rural Poverty: An Evidence Review of Economic Interventions’, yn nodi gwahanol ddimensiynau tlodi gwledig, gan gynnwys anghenion tai, mynediad at wasanaethau, trafnidiaeth gyhoeddus, a thlodi tanwydd.

Mae’n amlwg o’r adroddiadau bod diffinio tlodi yn gymhleth oherwydd ei natur amlochrog ond mae canlyniadau a themâu allweddol sy’n gyson gan gynnwys:

  • Tlodi Tanwydd, Bwyd, Trafnidiaeth a Digidol
  • Effeithiau iechyd corfforol a meddyliol
  • Allgáu cymdeithasol, arwahanrwydd ac unigrwydd
  • Tai a digartrefedd

Gallwch gyrchu’r adroddiadau llawn trwy’r hyperddolenni yma.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Choose a language

Llwyddiant!

Share This