CLlLC yn lansio Gweledigaeth ar gyfer Cymru Wledig

Chwefror 2021 | Polisi gwledig, Sylw

gray house surrounded with mountain

Mae Cymdeithas Llywodraeth leol Cymru wedi lansio ei gweledigaeth ar gyfer Cymru wledig er mwyn mynd i’r afael a’r heriau a chyfleoedd sy’n wynebu’r ardaloedd hynny. Mae’r maniffesto yn amlinellu saith galwad allweddol gan Fforwm Wledig CLlLC sydd yn cynnwys y naw o awdurdodau gwledig Cymru, i gefnogi cymunedau bywiog a deinamig ar draws Cymru wledig. Mae’r saith galwad yn gofyn am:

  • Gefnogi arallgyfeirio’r sylfaen economaidd wledig a mabwysiadu dull economi gylchol o ymdrin â chynhyrchion gwledig naturiol.
  • Greu rhaglen ieuenctid wledig wedi’i thargedu i fuddsoddi, uwchsgilio a chadw pobl ifanc ddisglair a thalentog mewn cymunedau gwledig.
  • Ychwanegu gwerth at seilwaith gwledig.
  • Sicrhau sector dwristiaeth gynaliadwy sy’n cefnogi cymunedau, busnesau a phobl leol.
  • Teilwra polisïau tai i adlewyrchu anghenion y gymuned leol.
  • Buddsoddi mewn trefi gwledig clyfar a ffyniannus.
  • Adeiladu cyfoeth cymunedol a mynd i’r afael a’r Canol Coll o fewn economi Cymru.

Mae’r weledigaeth a gaiff ei hamlinellu yma’n cynnwys cynigion polisi ar gyfer yr economi wledig sy’n ceisio gwella ac ategu polisi amaeth yn y dyfodol drwy fynd i’r afael â’r ystod gymhleth o heriau a nodwyd gan aelodau’r Fforwm. Ceir hefyd llawer o bwyslais ar yr economi gylchol a sylfaenol fel ffordd o adfywio’r economi wledig.

Mae’r maniffesto wedi ei lunio mewn pryd ar gyfer etholiadau’r senedd eleni wrth amlygu pwysigrwydd cymunedau gwledig i Gymru a bydd yn ddiddorol gweld sut all y weledigaeth gael ei gweithredu fel rhan o gynlluniau newydd Llywodraeth Cymru.

>MAE’R GWELEDIGAETH LLAWN YMA<

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Choose a language

Llwyddiant!

Share This