Harneisio potensial y dyfodol

Mai 2024 | Arfor, Hyb Cysylltwr GlobalWelsh, Sylw

white electic windmill

Fel rhan o lansiad Hyb Cysylltwr Sir Gâr a Cheredigion, dyma’r drydedd erthygl yn ein cyfres ar arloesi rhanbarthol, sy’n rhoi sylw i Sir Gâr a Cheredigion. Yma edrychwn ar eu rhan mewn datblygiadau trawsnewidiol, o fentrau ynni adnewyddadwy yn y Parth Ynni Môr Celtaidd i ymchwil gofal iechyd arloesol a datblygiadau digidol. Mae’r erthygl hon yn rhoi cipolwg ar Sir Gâr a Cheredigion. O ystyried natur ddeinamig y rhanbarthau, efallai y bydd rhai manylion yn newid wrth i ddatblygiadau newydd godi, felly cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gadw mewn cysylltiad. Dyma sut mae’r ardaloedd hyn yn gosod eu hunain ar flaen y gad o ran newid a chynnydd.

Ceredigion a Pharth Ynni’r Môr Celtaidd
Mae Parth Ynni Môr Celtaidd y DU yn cynnig ffin o gyfleoedd, yn enwedig ar gyfer rhanbarthau arfordirol fel Ceredigion. Mae’r potensial ar gyfer cymryd rhan yn y gadwyn gyflenwi yn sylweddol. O beirianneg ac adeiladu i gynnal a chadw a logisteg, gallai’r arbenigedd sy’n cael ei feithrin gan sefydliadau fel Sefydliadau Technegol Prifysgol Cymru, sy’n cynnwys Coleg Ceredigion a Choleg Sir Gâr, fod yn hollbwysig. Mae Prifysgol Aberystwyth eisoes yn cymryd camau breision wrth ymchwilio i effeithiau ecolegol amddiffyn yr arfordir a strwythurau ynni adnewyddadwy yng Nghymru ac Iwerddon. Gallai’r arbenigedd hwn ysgogi ymchwil a datblygu ymhellach mewn technolegau ynni gwynt, tonnau a llanw, heb sôn am atebion ar gyfer lliniaru effaith amgylcheddol. Nid yn unig y mae rôl Ceredigion mewn asesu amgylcheddol, monitro, a datblygu seilwaith yn cael ei rhagweld, ond mae ei hangen.

Naid Sir Gâr i’r dyfodol
Mae’r adroddiad “Archwilio’r rhagolygon arloesi ar gyfer Sir Gâr”, a gyhoeddwyd yn 2022, yn amlinellu map trywydd y rhanbarth ar gyfer mynd i’r afael â heriau’r dyfodol. Ymhlith y rhain, mae gwella cysylltedd digidol a manteisio ar gyfleoedd digidol yn sefyll allan fel amcanion hollbwysig. Mae datblygiad Pentre Awel yn tanlinellu uchelgais Sir Gâr o ran iechyd a lles. Nod y datblygiad hwn yw cynnig ymchwil feddygol a darpariaeth gofal iechyd o safon fyd-eang, gan greu dros 1,800 o swyddi, hyfforddiant a chyfleoedd am brentisiaethau, gan ddisgwyl hwb o £467m i’r economi leol dros y 15 mlynedd nesaf. Gyda chamau cynllunio’n symud ymlaen, mae Pentre Awel yn dangos dull cynhwysfawr o hyrwyddo ffyrdd egnïol ac iach o fyw trwy gyfleusterau a chyfleoedd sydd ar flaen y gad. Mae caffael bwyd cynaliadwy a defnyddio dull economi gylchol yn cyd-fynd â’r economi sylfaenol a’r agenda sero net, gan gadarnhau ymhellach ymrwymiad Sir Gâr i arloesi a chynaliadwyedd. Mae’r mentrau hyn nid yn unig yn addo gwella iechyd economaidd ac amgylcheddol y rhanbarth ond hefyd gwella lles ac ansawdd bywyd ei thrigolion.

Edrych ymlaen
Wrth i Geredigion a Sir Gâr nesáu at y rhagolygon cyffrous hyn, daw’r pwyslais ar gydweithio rhwng llywodraethau lleol, sefydliadau addysgol, a’r sector preifat yn fwyfwy pwysig. Drwy fanteisio ar eu cryfderau unigryw a chroesawu atebion arloesol, nid yn unig y mae’r rhanbarthau hyn yn rhagweld y dyfodol ond maen nhw’n mynd ati i’w siapio. O ynni adnewyddadwy i ehangu digidol ac arloesi ym maes gofal iechyd, mae Ceredigion a Sir Gâr ar fin gwneud cyfraniadau sylweddol i Gymru a thu hwnt, gan gyflwyno cyfnod newydd o ffyniant a chynaliadwyedd. Nod y darn hwn yw amlygu agweddau allweddol a mentrau cyfredol ond ni all gynnwys pob agwedd ar newidiadau parhaus. I gael y newyddion diweddaraf a gwybodaeth fanylach, cyfeiriwch at adnoddau lleol ac os oes gennych fewnwelediadau, cwestiynau, neu os hoffech gymryd rhan yn y sgwrs, rydym yn eich annog i estyn allan ac ymuno â’r drafodaeth.

Os ydych yn hanu o Sir Gâr neu Geredigion ac eisiau gwybod mwy am y cyfleoedd sydd ar gael, beth am ddarganfod mwy am Hyb Cysylltwr Sir Gâr a Cheredigion.

 

 

 

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Choose a language

Llwyddiant!

Share This