Meithrin arloesedd

Mai 2024 | Arfor, Hyb Cysylltwr GlobalWelsh, Sylw

green and red tractor on brown field under blue and white cloudy sky during daytime

Fel rhan o lansiad Hyb Cysylltwr Sir Gâr a Cheredigion, dyma’r ail erthygl yn ein cyfres ar arloesi rhanbarthol, sy’n rhoi sylw i Sir Gâr a Cheredigion. Mae’r erthygl hon yn rhoi cipolwg o Sir Gâr a Cheredigion. O ystyried natur ddeinamig y rhanbarthau, gall rhai manylion newid wrth i ddatblygiadau newydd godi. Y tro hwn rydym yn edrych ar eu hymrwymiad i hyrwyddo amaethyddiaeth, technoleg, a busnesau lleol.

Arloesi Bwyd Cymru: Creadigrwydd coginiol
Mae Arloesi Bwyd Cymru yn dyst i ymrwymiad y rhanbarth i ragoriaeth ac arloesedd coginio. Gan gynnig cymorth, cyngor a syniadau creadigol, mae’n cynorthwyo busnesau i oresgyn heriau technegol a gweithredol. Mae ei effaith yn amlwg, gydag ugain o gleientiaid yn ennill yng Ngwobrau Great Taste 2023. Wedi’i leoli yng Ngheredigion, mae un o’i ganolfannau (Canolfan Bwyd Cymru, Horeb) wrth galon y gwaith o gefnogi diwydiant bwyd Cymru i arloesi, ehangu, a llywio drwy gymhlethdodau fframweithiau rheoleiddio.

Arloesi Aber
Mae ArloesiAber yn darparu amgylchedd di-dor i fusnesau ddechrau, ehangu a ffynnu. Wedi’i gefnogi gan gymuned gadarn sy’n cynnwys arbenigwyr byd-eang a busnesau blaenllaw, mae campws newydd ArloesiAber wedi’i gynllunio ar flaen y gad o ran technolegau blaengar, yn gwasanaethu fel canolbwynt canolog ar gyfer cymuned fywiog o gwmnïau cydweithredol uchelgeisiol o wahanol feintiau. Ei nod yw meithrin datblygiadau mewn datblygu cynhyrchion a phrosesau yn y sectorau technoleg amaeth, bwyd a diod, a bio-economi.

Mae’r cyfleuster yn cynnwys:
– Canolfan bio-buro, sy’n galluogi datblygu cynhyrchion a phrosesau bio-ddeilliedig newydd gan ddefnyddio deunyddiau planhigion, gweddillion cnydau a ffrydiau gwastraff.
– Canolfan ddadansoddi uwch, sy’n cynnig gwasanaethau pwrpasol mewn dadansoddi cyfansoddiadol, technolegau bio-farcwyr, monitro o bell, a thrin a modelu data uwch.
– Bio-fanc hadau a chyfleuster prosesu, sy’n cefnogi partneriaid diwydiannol gydag adnoddau genetig planhigion helaeth, prosesu hadau graddadwy, a gwerthusiadau ansoddol ar gyfer rhaglenni bridio arloesol.

Datblygiadau mewn technoleg amaethyddol
Mae sector amaethyddol Sir Gâr yn dyst i chwyldro, yn bennaf diolch i’r Ganolfan Ymchwil Amaethyddiaeth ar Gampws Gelli Aur Coleg Sir Gâr. Mae’r ganolfan unigryw hon wedi’i neilltuo i gyfoethogi amaethyddiaeth Cymru drwy ymchwil, trosglwyddo technolegau, a chyngor arbenigol ac mae’n cynnal prosiectau Partneriaeth Maetholion Fferm Tywi, Tywydd Tywi ac Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru. O ffermio manwl gywir i iechyd a lles anifeiliaid, mae ei fentrau’n gosod safonau newydd ar gyfer effeithlonrwydd a chynaliadwyedd mewn ffermio.

100% Sir Gâr: Marchnad rithwir ar gyfer rhagoriaeth leol
Er mwyn cefnogi manwerthwyr a chynhyrchwyr lleol, mae Sir Gâr wedi cyflwyno 100% Sir Gâr, platfform rhithwir sy’n arddangos y gorau o blith cynhyrchion lleol. Mae’r fenter hon, a gefnogir gan gynghorau a grwpiau busnes, yn rhoi cyfle amhrisiadwy i fusnesau annibynnol gyrraedd cynulleidfa ehangach, gan hyrwyddo a marchnata eu harlwy unigryw’n effeithiol.

Yn Sir Gâr  a Cheredigion, mae arloesi’n fwy na dim ond gair ffasiynol; mae’n ffordd o fyw. Mae’r rhanbarthau hyn yn ysgogi ymdrechion mewn amaethyddiaeth, arloesi bwyd, a chymorth busnes lleol, nid dim ond wynebu’r dyfodol maen nhw; maen nhw’n ei siapio. Nod y darn hwn yw amlygu agweddau allweddol a mentrau cyfredol ond ni all gynnwys pob agwedd ar newidiadau parhaus. I gael y newyddion diweddaraf a gwybodaeth fanylach, cyfeiriwch at adnoddau lleol ac os oes gennych fewnwelediadau, cwestiynau, neu os hoffech gymryd rhan yn y sgwrs, rydym yn eich annog i estyn allan ac ymuno â’r drafodaeth.

Ydych chi eisiau ymuno â Hyb Cysylltwr Sir Gâr a Cheredigion? Darganfyddwch fwy o wybodaeth neu e-bostiwch post@sgema.cymru

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Choose a language

Llwyddiant!

Share This