Mynychwyr gweithdai gwledig yn galw am lais gwledig unedig

by Gor 23, 2019Arloesi entrepreneuraidd, Featured CY

Ym mis Gorffennaf 2019, bu grŵp cynghori’r prosiect yng Ngweithdy Gwledig Carno ac fe adolygodd allbwn y gweithdy, a ddaeth ag amrywiaeth eang o unigolion ynghyd a chanddynt gyfoeth o brofiad mewn datblygu gwledig o’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol.

Rhoddodd cyflwyniadau’r gweithdy ar y diwrnod, ynghyd â nodiadau dilynol, drosolwg da i Arsyllfa o’r llwyddiannau economaidd lleol sy’n bodoli ac enghreifftiau o arfer da.

Un o’r negeseuon allweddol oedd yr angen i gymunedau a sefydliadau gwledig weithio gyda’i gilydd i chwyddo eu llais a thynnu sylw at gyfleoedd a heriau, gan gael gwared ar y canfyddiad o ardaloedd gwledig fel dim ond ‘ardaloedd trefol wedi methu’.

Llwyddodd y cyflwyniadau i rai o’r syniadau creadigol a oedd yn defnyddio technoleg ddigidol i greu argraff dda ar banel yr Arsyllfa, gan gynnwys ap Partneriaeth Tref Aberteifi, sy’n rhoi gwybodaeth a chyngor i ymwelwyr. Tynnodd Asiantaeth Ynni Severn Wye sylw hefyd at yr effaith y gallai dileu tlodi tanwydd ei chael mewn ardaloedd gwledig a rhoddodd enghreifftiau o sut y gellid rhoi hyn ar waith ymhellach.

Bu’r ffermwr lleol, Tom Jones, sydd â phrofiad oes o gynrychioli’r llais gwledig ar bob lefel, yn ystyried pwysigrwydd polisi Ewropeaidd newydd ar bentrefi CLYFAR, gan annog Cymru i ddysgu’r gwersi o’r gwaith hwn.  Rhannodd yr Academi Amaeth brofiadau cadarnhaol cenhedlaeth newydd o ffermwyr a gymerodd ran yn ei rhaglen Busnes ac Arloesedd.

Cytunai’r cyfranogwyr fod dull rhagweithiol, datrys problemau, lle mae pob unigolyn a sefydliad yn yr ardal leol yn cymryd cyfrifoldeb am gymryd rhan weithredol mewn datblygu cymunedol a bod ganddynt ryddid i arbrofi, yn gweithio’n well na diwylliant rhaglen grant goddefol y gorffennol.

Deilliodd themâu cryf o’r gweithdy, yn enwedig grym cydweithio, pwysigrwydd rhwydweithiau lleol, yr angen i groesawu technoleg newydd, a galwad am sefydliad newydd, sy’n annibynnol ar y llywodraeth a chynghorau lleol, i hyrwyddo llais Cymru wledig ar lefel genedlaethol.

Darllenwch yr asesiad dichonoldeb lawn a’r adroddiadau cysylltiedig isod:

Asesiad dichonoldeb

Cyflwyniad Gweithdy Gwledig Carno

Share This